Privacy
Verklaring

De Stichting Heel Haarlem Helpt is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via de website worden verstrekt. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt conform de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. Dit brengt met zich mee dat:

  • Wij uw persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij alleen die persoonsgegevens verwerken die minimaal nodig zijn voor dat doel;
  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van de persoonsgegevens;
  • Wij passende (technische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • Wij geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent de persoonsgegevens en deze rechten respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Heel Haarlem Helpt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van het doel waarvoor u de persoonsgegevens verstrekt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Donateur: naam, IBAN-nummer. Indien door u zelf verstrekt ook het e-mailadres;
  • Deelnemende ondernemer: naam, adresgegevens, vestiging, bedrijfsnaam KvK, KvK nummer, naam en e-mailadres contactpersoon, IBAN-nummer, bedrijfscategorie, website bedrijf;
  • Gegevens over uw bezoek op de website.

Minderjarigen

Stichting heel Haarlem Helpt heeft de intentie om enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) te verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website minderjarig is. Als u dan ook van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op om deze informatie te laten verwijderen.

Minderjarigen

Stichting heel Haarlem Helpt heeft de intentie om enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) te verwerken als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website minderjarig is. Als u dan ook van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op om deze informatie te laten verwijderen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Stichting Heel Haarlem Helpt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Heel Haarlem Helpt verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Stichting Heel Haarlem Helpt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Recht op het inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens waarover Stichting Heel Haarlem beschikt naar u of een derde te sturen. U kunt voornoemde verzoeken sturen naar info@heelhaarlemhelpt.nl. Om deze verzoeken te kunnen inwilligen dient u zich te legitimeren door een kopie van uw paspoort mee te sturen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u contact met Stichting Heel Haarlem Helpt op te nemen. U heeft daarnaast te allen tijde de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacy. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Beveiliging

Stichting Heel Haarlem Helpt neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende (technische) maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op.

Contactgegevens

Indien u na het lezen van deze Privacy Verklaring nog vragen heeft kunt u contact opnemen. Stichting Heel Haarlem Helpt, Leeghwaterstraat 21, 2012GD Haarlem, info@heelhaarlemhelpt.nl.