Algemene
Voorwaarden

Algemeen

Art 1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt.
Art 2 De donateur, de onderneming, de zorgverlener gebruikmakend van het Gouden Hart Biljet en ieder ander die deelneemt aan de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
Art 3 De Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt is belangeloos en zonder winstoogmerk georganiseerd door de stichting Heel Haarlem Helpt, gevestigd te Haarlem, Handelsregister KvK-nummer 77875362.
Art 4 Voor de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt kan gedoneerd worden tot en met 1 november 2020 en de Gouden Hart Actie eindigt op 18 december 2020 om 17.00 uur.
Art 5 Na beëindiging van de Gouden Hart Actie wordt het resterende donatiebedrag geschonken aan een nader te bepalen goed doel vast te stellen door de stichting Heel Haarlem Helpt in overleg met de Commissie van toezicht.

 

Biljetten

Art 6 De Gouden Hart Biljetten worden door de stichting Heel Haarlem Helpt uitgereikt aan de zorgverleners, te beginnen met het Spaarne Gasthuis.
Art 7 Wanneer alle zorgverleners van het Spaarne Gasthuis zijn voorzien van een Gouden Hart Biljet wordt het resterende donatiebedrag vervolgens aangewend om aan zorgverleners van andere zorginstellingen en verpleegtehuizen in Haarlem Gouden Hart Biljetten uit te reiken. Deze zorginstellingen en verpleegtehuizen worden in een later stadium door de stichting Heel Haarlem Helpt bepaald.
Art 8 Het Gouden Hart Biljet vertegenwoordigt een winkelwaarde van 40 euro en is door de zorgverlener naar keuze te besteden bij één van de deelnemende ondernemingen tot uiterlijk 1 december 2020.
Art 9 Het Gouden Hart Biljet is niet inwisselbaar voor geld tenzij het een gedeeltelijke restitutie betreft conform artikel 19.
Art 10 Het Gouden Hart Biljet heeft een uniek nummer, een watermerk, een 3D kenmerk en is vervaardigd van valutapapier.
Art 11 Bij beschadiging, verlies, diefstal of oneigenlijk gebruik van het Gouden Hart Biljet draagt de zorgverlener hiervoor het volledige risico en kan de stichting Heel Haarlem Helpt en/of haar partners niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Ondernemingen

Art 12 Voor het kunnen deelnemen als onderneming aan de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt dient de onderneming zich via de website www.heelhaarlemhelpt.nl door middel van het digitale formulier aan te melden en o.a. zijn bankrekeningnummer op te geven waarop de waarde van het ingeleverde Gouden Hart Biljet(ten) door de stichting Heel Haarlem Helpt kan worden gestort.
Art 13 Voor het kunnen deelnemen aan de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt moet de onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Er is sprake van een Haarlemse onderneming in die zin dat de fysieke onderneming (winkel, salon, bar, restaurant, galerie, etc.) in Haarlem is gevestigd d.w.z. in het postcodegebied 2000 t/m 2037.
  • Er is sprake van een kleinbedrijf en in ieder geval niet zijnde een onderdeel van een winkelketen of een franchise-onderneming.
Art 14 Bij het niet voldoen aan de voorwaarden conform artikel 13 heeft de stichting Heel Haarlem Helpt het recht om de onderneming van deelname uit te sluiten. Hierover wordt niet gediscussieerd.
Art 15 De deelnemende onderneming wordt vermeld op www.heelhaarlemhelpt.nl en kan bij de stichting een poster van de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt aanvragen. Deze poster moet zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.
Art 16 De deelnemende onderneming kan geen rechten ontlenen aan de deelname en geen aanspraak maken op een gegarandeerde omzet door middel van de Gouden Hart Biljetten.
Art 17 De deelnemende onderneming moet te allen tijde het Gouden Hart Biljet gedurende de actieperiode accepteren als betaalmiddel en mag geen voorwaarden verbinden aan de actie zoals bijvoorbeeld geldend voor bepaalde dagen of bepaalde artikelen.
Art 18 Het innemen en accepteren van het Gouden Hart Biljet als betaalmiddel is voor rekening en risico van de deelnemende onderneming. De stichting Heel Haarlem Helpt en/of haar partners kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan door het oneigenlijk gebruik van het Gouden Hart Biljet.
Art 19 Bij mindere besteding dan 40 euro wordt de restwaarde van het Gouden Hart Biljet door de deelnemende onderneming direct vergoed aan de zorgverlener door middel van een tegoedbon of cash geld, te bepalen door de deelnemende ondernemer.
Art 20 De deelnemende onderneming is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inwisselen van het Gouden Hart Biljet(ten). De Gouden Hart Biljetten kunnen worden ingeleverd bij Van Berkel Accountants BV te Haarlem op nader te bepalen data die op de www.heelhaarlemhelpt.nl bekend worden gemaakt. De Gouden hart Biljetten worden samen met een ingevuld en ondertekend formulier, welke op de website is te vinden, ingeleverd. Het bedrag, welke de ingeleverde Gouden Hart Biljetten vertegenwoordigen, wordt binnen 5 werkdagen gestort op de bankrekening die opgegeven is op het aanmeldformulier van de betreffende onderneming. Het is niet mogelijk om de Gouden Hart Biljetten in te wisselen voor cash geld.
Art 21 De uiterste datum voor het inwisselen van de Gouden Hart Biljetten door de deelnemende onderneming is gesteld op 18 december 2020 om 17.00 uur. Na beëindiging van de Gouden Hart Actie Heel Haarlem Helpt is het Gouden Hart Biljet niet meer geldig en komt de waarde te vervallen. Voor eventuele schade ontstaan door het niet tijdig inwisselen door de deelnemende onderneming van het Gouden Hart Biljet is de stichting Heel Haarlem Helpt en/of haar partners niet aansprakelijk.

 

Auteursrecht/intellectueel eigendomsrecht

Art 22 De website en alle producten, zoals posters, die in opdracht van de stichting Heel Haarlem Helpt worden vervaardigd, zijn eigendom van de stichting Heel Haarlem Helpt.
Art 23 Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, software en andere materialen op deze website en alle producten zijn eigendom van de stichting Heel Haarlem Helpt en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar.
Art 24 Geen enkel deel van deze website mag worden gereproduceerd voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig andere publicatie, hetzij in een afdruk, hetzij in elektronische vorm, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend door de stichting Heel Haarlem Helpt. Dit geldt tevens voor alle producten die in opdracht van de stichting Heel Haarlem Helpt zijn vervaardigd.

 

Bescherming persoonsgegevens

Art 25 Persoonsgegevens die via de website worden verstrekt worden uitsluitend gebruikt conform de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met onze Privacy Verklaring.
Art 26 De stichting Heel Haarlem Helpt verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt en slechts die gegevens die minimaal nodig zijn voor dat doel.
Art 27 De stichting Heel Haarlem Helpt verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 

Toepasselijk recht

Art 28 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Download hier de Algemene Voorwaardenpdf